شیشه های فوتولمینیت

فوتولمینیت کردن شیشه به معنی لمینیت کردن یک طرح گرافیکی درون شیشه است. در اجرای این روش می توان از پارچه، طلق یا چاپ مستقیم شیشه بهره برد. در لمینیت پارچه، پارچۀ دلخواه بین دو شیشه قرار گرفته و به طور دائم لمینیت می شود. در لمینیت با طلق، طرح مورد نظر به صورت دیجیتال روی طلق مخصوص چاپ می شود و طلق چاپ دار بین دو شیشه لمینیت می شود. در روش چاپ مستقیم، چاپ دیجیتال مستقیما روی شیشه انجام می شود و سپس لایۀ شیشه چاپ دار با یک لایۀ دیگر شیشه لمینیت می شود.

لمینیت شدن طرح های گرافیکی درون شیشه از آسیب دیدن طرح ها جلوگیری می کند. بدین ترتیب با استفاده از شیشه های فوتولمینیت طراحان می توانند بدون نگرانی از آسیب پذیری چاپ های دیجیتال، از تنوع بی پایان طرح های چاپی رنگی در طراحی های خود استفاده نمایند.